Vedtægter

Vedtægter for lokalforening under Danmarks Jægerforbund.

 

1.0 Navn og hjemsted:

1.1 Foreningens navn er Tannisbugt Jagtforening.

1.2 Foreningens hjemsted er Hjørring Kommune.

 

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund:

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtigelser.

 

3.0 Formål og Opgaver:

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til DJ´s formål, som dette er angivet i vedtægterne for Danmarks Jægerforbund, § 2.

 

4.0 Optagelse:

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

 

5.0 Ophør:

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skrifteligt varsel til udgangen af december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.

5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

5.4 Medlemsskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

 

6.0 Kontingent og hæftelse:

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer, samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

7.0 Ordinær generalforsamling:

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 uge før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ´s medlemsblad, ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller i aktivitets- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordnen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af bilagskontrollanter og suppleant.

9. Eventuelt.

 

8.0 Ekstraordinær generalforsamling:

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30% af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne eller i aktivitets- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmeside med mindst 1 uges varsel.

 

 

9.0 Afstemninger:

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har én stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 3 tilstedeværende medlemmer begærer skriftelig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

 

10.0 Bestyrelsen:

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2 år, idet der afgår 3 medlemmer i ulige år og 4 medlemmer i lige år.

10.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand. Kasseren og sekretæren kan evt. vælges fra foreningens øvrige medlemmer.

10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 af 7 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

 

11.0 Tegningsret:

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden i foreningen med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kasseren.

 

12.0 Formue og regnskabsår:

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret forløber fra 1. september til 31. august.

 

13.0 Bilagskontrol:

13.1 Bilagskontrollanten, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. punkt 7, gennemgår regnskabet og påtegner dette. Bilagskontrollanten har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

13.2 Bilagskontrollanten kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til bilagskontrollant.

 

14.0 Sammenslutning:

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættene, fælles lokalforening.

 

15.0 Opløsning:

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én og højest to måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område indenfor femårperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål i Hjørring Kommune.

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/